Όροι Διαγωνισμού

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η  εταιρεία με την επωνυμία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΛΓΑ Ο.Ε και δ.τ "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΠΙΕΡΙΑΣ", που εδρεύει στο 1ο χλμ Επ.Οδού Κατερίνης-Ν.Εφέσσου(στο εξής (στο εξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια  (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και «Instagram» και συγκεκριμένα στη σελίδα στο Facebook καθώς και στη σελίδα της στο instagram», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ikteopierias(εφεξής «Ιστότοπος) ή https://www.instagram.com/ikteopierias

 

Β.Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook/Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook/Instragram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Τετάρτη 08/07/2020 και ώρα 4:00μ.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 12:00π.μ (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού  τη Δευτέρα 27/07/2020, σε ημερομήνια και  ώρα που θα οριστεί. θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των δώρων.

3. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Δ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.

2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 15 τακτικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής , θα ορίζεται νικητής  ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών.

3. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο στο Facebook.

4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα ή τηλέφωνικά από την Διοργανώτρια 

5. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.

Ε. Λοιποί Όροι:

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook/Instagram, ακολουθώντας τις οδηγίες του Διαγωνισμού.

2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με τη δημοσίευση του σχετικού σχολίου σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 

3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook/Instagram προφίλ (Facebook ID/Instagram ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID/Instagram ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

6. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

7.H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για σε περίπτωση ελαττωματικού δώρου.

ς T

i